Giỏ hàng

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_6_thang_dau__ce903ee57c2c4d5a9bf84ec7281fbf3b.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính Q2 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tai_chinh_q2.2019-ftv_632a35b428504ae08c995c2304bce653.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính Q1 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tai_chinh_q1.2019_ftv_82c2580c7c2d45c3bb997011c40adbe5.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/2018_reviewed_audited_financial_statements_vn_f9a23ae44101481aa33d15662debcf31.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính trước soát xét Q4 2018

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tai_chinh_q4.2018.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang