Giỏ hàng

Công bố thông tin

(6.2020) CBTT kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_369b4b30e3f7463c8f3c715b5c6fdbed.pdf

Đọc thêm →


(6.2020) CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_tai_lieu_hop_dhdcd_2020_75add0b13cfd43b991c51147d4a68076.pdf

Đọc thêm →


(5.2020) CBTT Giao dịch với bên liên quan

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_giao_dich_vay_ben_lien_quan-_ms_hong_-_ftv_2badf2258e364592aca66ea4d7e4b82c.pdf

Đọc thêm →


(5.2020) CBTT Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_thong_qua_hop_dhdcd_va_ngay_chot_ds_du_hop_agm_2020-ftv_dca31aa978284c2b964d15a968e66fce.pdf

Đọc thêm →


(4.2020) CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bctc_quy_1.2020_-ftv_d9f6400e35cc45baa48586bbf05764a0.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang