Giỏ hàng

(12.2022) CBTT QĐ của HĐQT thông qua ông Tsai Chui Tien làm giám đốc điều hành Công ty FT-Ostermann GmbH và là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty FT-Ostermann GmbH.

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_0002_dd5ca3d142e9490b881b0500455ad1c6.pdf
Về đầu trang