Giỏ hàng

ĐHĐCĐ

Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/nnh_nq_dhdcd_2021_1b3f69d2543e42b29a0fd5a3deac1510.pdf

Đọc thêm →


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/agm_document-final_8147c2e951574d988753ac79758f1207.zip

Đọc thêm →


Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bbh_nq_bat_thuong_2021_58ee65c704814902ba29052aa16153ec.pdf

Đọc thêm →


Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_hop_dhdcd_bat_thuong_2021_97b5cbf2d0324396afc39297f340c918.rar

Đọc thêm →


Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bb___nq_dhdcd_thuong_nien_2020_e380c4798def480a90ed9663f84a328c.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang