Giỏ hàng

ĐHĐCĐ

Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bb___nq_dhdcd_thuong_nien_2020_e380c4798def480a90ed9663f84a328c.pdf

Đọc thêm →


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/documents-_2020_agm_3d545309303e4aa298a3414b24aa2116.rar

Đọc thêm →


Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 6.12.2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bien_ban_hop___nghi_quyet_dhdcd_f57b79020af0438982ad225ff9308500.rar

Đọc thêm →


Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/document_of_egm_-_december_2019_33983b462e7f4c849f74282dfede8805.rar

Đọc thêm →


Biên bản họp + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 20.8.2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/ket_qua_hop_255a2175583d407b9d104e7b19ecb3f2.rar

Đọc thêm →


Về đầu trang