Giỏ hàng

Forms

Form for authorization/ confirmation of 2020 Annual General Meeting 2020- Biểu mẫu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/form_xac_nhan___uy_quyen_tham_du_df201bc4ef174bb4840b2ba39702ba12.rar

Đọc thêm →


Form for authorization/confirmation of 2019 Extraordinary General Meeting- Biểu mẫu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/form_confirmation-authorization_attendance_egm_3c91fab59bf2450baa2ce5158cacbaea.rar

Đọc thêm →


Form for authorization/confirmation of 2019 Extraordinary General Meeting- Biểu mẫu tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/form_6c6510d0c6a64d1c94b11c3f7d4620e9.zip

Đọc thêm →


Forms for authorization/ confirmation of Annual General Meeting 2019 – Biểu mẫu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/authorization_and_confirmation_of_attendance_form_agm_2019_96383fdc3ea24144a5bceb2365fbcb82.zip

Đọc thêm →


Confirmation of Extraordinary General Meeting 2019 / Biểu mẫu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/egm_2019_-_form.zip

Đọc thêm →


Về đầu trang